Bylaws of the BSCDB

  1. Why a RBSCDB?
  2. History of the Society (1972-2012)
  3. Board of Officers (2022-2023)
  4. Bylaws of the RBSCDB

RBSCDB : Bylaws - Statuten - Statuts

BELGISCHE VERENIGING VOOR CEL- EN ONTWIKKELINGSBIOLOGIE

(tot 31 december 2001: Belgische Vereniging voor Celbiologie)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

12 februari 1972, gewijzigd op 7 september 1996 en op 1 september 2001)

I. Doel en samenstelling van de Vereniging

Art. 1. De Belgische Vereniging voor Cel- en Ontwikkelingsbiologie is een feitelijke vereniging met als doel kontakten te bevorderen tussen de wetenschapsmensen waarvan het werk verband houdt met Cel- en/of Ontwikkelingsbiologie, om aldus een interdisciplinaire informatietaak te vervullen.

Art. 2. De Vereniging bestaat uit gewone leden en uit sympathiserende leden. Kan gewoon lid worden, al wie onderzoek verricht in verband met Cel- en/of Ontwikkelingsbiologie. Met instemming van de Raad van Bestuur kan de Vereniging de titel van sympathiserend lid toekennen aan rechtspersonen. De aansluiting bij de Vereniging als gewoon lid of als sympathiserend lid wordt van kracht door het betalen van het lidgeld.

Art. 3. De Vereniging zal zich internationaal profileren onder de benaming Belgian Society for Cell and Developmental Biology.

II. Beheer van de Vereniging

Art. 4. De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur bestaande uit tenminste twaalf leden. Uit deze leden worden een voorzitter, een ondervoorzitter, een schatbewaarder en een secretaris gekozen door de leden van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden voor de duur van twee jaar verkozen door de Algemene Vergadering. Het mandaat van de voorzitter en van de ondervoorzitter is slechts éénmaal hernieuwbaar voor een bijkomende duur van twee jaar.

Art. 5. De Algemene Vergadering bestaat uit het geheel der gewone leden. Ze komt bijeen telkens wanneer de Raad van Bestuur of minimum een vierde der gewone leden er om verzoeken, en in elk geval om de twee jaar. De Algemene Vergadering beheert de Vereniging: ze - wijst de doelstellingen aan; - verkiest de Raad van Bestuur; - keurt de boekhouding goed; - bepaalt de bedragen van de lidgelden.

III. Werkzaamheden van de Vereniging

Art. 6. De Vereniging neemt zich voor: - één of tweemaal per jaar gedurende minstens één dag een wetenschappelijke vergadering van algemeen belang op het gebied van de Cel- en/of Ontwikkelingsbiologie van meerdere kanten te belichten: - de gewone leden in een computerbestand te rangschikken en de inhoud hiervan op verzoek en voor niet-commercieel gebruik aan de gewone leden mee te delen; - de oprichting te bevorderen van werkgroepen van onderzoekers die in hetzelfde gespecialiseerde gebied werkzaam zijn; - de verbinding te verzekeren met de internationale verenigingen voor cel- en ontwikkelingsbiologie; - in de mate van haar mogelijkheden, steun te verlenen aan jonge navorsers.

Art. 7. Dit huishoudelijk reglement vervangt alle vorige reglementen.

SOCIETE BELGE DE BIOLOGIE CELLULAIRE ET DU DEVELOPPEMENT

(jusqu' au 31 décembre 2001: Société de Biologie Cellulaire)

REGLEMENT INTERIEUR

12 février 1972; modifié le 7 septembre 1996 et le 1er septembre 2001

I. But et composition de la Société

Art. 1. La Société Belge de Biologie Cellulaire et du Développement est une association de fait, qui a pour but de promouvoir les contacts entre les personnes s'occupant de Biologie Cellulaire et/ou de Biologie du Développement au sens large, et de jouer ainsi un rôle d'information interdisciplinaire.

Art. 2. La Société se compose de membres ordinaires et de membres sympathisants. Peuvent devenir membres ordinaires, les personnes dont les recherches touchent à la Biologie Cellulaire et/ou à la Biologie du Développement. Moyennant l'accord du Conseil d'Administration, la Société peut recevoir l'adhésion de personnes morales à titre de membres sympathisants. L'adhésion à la Société comme membre ordinaire ou sympathisant est acquise par le paiement de la cotisation.

Art. 3. La Société se profilera au niveau international sous le nom de Belgian Society for Cell and Developmental Biology.

II. Administration de la Société

Art. 4. La Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins douze membres. Parmi ces membres, un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire sont élus par les membres du Conseil 'Administration. Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une durée de deux ans par l'Assemblé Générale. Le mandat du président et du vice-président n'est renouvelable qu'une seule fois pour une durée supplémentaire de deux ans.

Art. 5. L'Assemblée Générale comprend l'ensemble des membres ordinaires. Elle se réunit au moins une fois tous les deux ans et chaque fois que le Conseil d' Administration ou le quart au moins des membres ordinaires en fait la demande. L'Assemblée Générale - fixe les objectifs de la Société; - élit le Conseil d'Administration; - approuve la comptabilité ; - fixe les montants des cotisations.

III. Activités de la Société

Art. 6. La Société - organise une ou deux fois par an au minimum une réunion scientifique centrée sur un thème d'intérêt général en Biologie Cellulaire et/ou Biologie du Développement; - tient à jour sur ordinateur un fichier des membres ordinaires. Ce fichier peut, sur demande et à des fins non commerciales, être communiqué aux membres ordinaires; - favorise la formation de groupes de travail réunissant les personnes intéressées à un même domaine spécialisé; - assure la liaison avec les Sociétés Internationales de Biologie Cellulaire et de Biologie du Développement - soutient, dans la mesure de ses possibilités, les jeunes chercheurs.

Art. 7. Ce règlement intérieur remplace tous les règlements précédents.